hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Охранителна Компания Загора ООД

logo ohrana

 

Дружеството осъществява охранителна и сигнално-охранителна дейност при спазване на действащите лицензионни и разрешителни режими, както и всички останали незабранени от закона дейности.

На 06.06.2012 г. МВР – Главна Дирекция „Охранителна Полиция” издава лиценз N 1974 за извършване на частна охранителна дейност на територията на Република България.

На 07.06.2012г са сключени договори с дъщерните дружества на ‘’Холдинг Загора’’ООД за извършване на охранителна дейност.

Прокурист на дружеството е г-н Станислав Станилов.

 

 

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ

Ние, Охранителна компания Загора ЕООД, непрекъснато се стремим към изграждането и поддържането на вътрешно организационни механизми за контрол, които да предотвратят и препятстват нередности от всякакво естество и в частност нарушаването на националното законодателство, на европейски или международни правни актове при осъществяване на дейността ни. 

В дух на откритост и лоялност,  ние сме установили ефективни Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващите действия по тях, за да създадем достъпни възможности за сигнализиране при нередности от страна на всяко лице, което има спрямо Охранителна компания Загора ЕООД  едно от следните качества: работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;   лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;  доброволец, платен или неплатен и стажант; съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;  лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители негови подизпълнители или доставчици;  лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения; работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване

и да гарантираме

 • че всеки сигнал за нарушение, свързано с нашата дейност в обхвата на приложението на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) ще бъде обективно и внимателно проверен, както и
 • че подаващите сигнали лица ще бъдат справедливо защитени съобразно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Създаденият от  нас вътрешен канал за приемане на сигнали за нарушения, предоставя възможност да подадете своя сигнал относно свързани с дейността ни:

 • нарушения на българското законодателство или на посочените в ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на  обществените поръчки;  финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;  безопасността и съответствието на продуктите;  безопасността на транспорта;  опазването на околната среда;  радиационната защита и ядрената безопасност;  безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;  общественото здраве;  защитата на потребителите;  защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи; 
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 • нарушения на българското законодателство в областта на:  правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;  трудовото законодателство;  законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

по един от следните начини:

 • писмен сигнал  по образец -  използвайте  Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, който да депозирате лично или по пощата на адрес: гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 23. Върху плика отбележете, че съдържа „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“,
 • сигнал чрез електронна поща по образец - Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, който да  изпратите на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и 
 • устен сигнал -  на телефонен номер: 042/985228    можете да подадете своя сигнал на  отговорния служител  или да уговорите при възможност лична среща с него. Устният сигнал се документира чрез попълване на Формуляр от служителя,  който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала си можете да приложите документи и други източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, както и да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъдат надлежно защитени и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до информацията единствено до служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Важно е да знаете, че ще бъдете обект на специална защита по  ЗЗЛПСПОИН   при сигнализиране за нарушение по реда на този закон и областите на приложението му, предвидени в неговия чл. 3,  в качеството ви на лице по чл. 5 от същия закон и при условие че е имало основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването му.

Специалната защита по  ЗЗЛПСПОИН и мерките за осигуряването й, предвидени в нашите правила,  предпазват сигнализиращите лица от ответни и  дискриминиращи ги действия, от действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия.

Важно е да знаете също, че:

 • Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.
 • По анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство, дори да са били регистрирани.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Ще Ви предоставим обратна информация за предприетите по сигнала Ви действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

 

м. декември 2023