hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Хранинвест Хранмашкомплект АД - производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост
Прогрес АД – производство на изделия и детайли от чугун, леярски материали и екипировка
Загора Медикъл ЕООД – дейности по хуманитарно здравеопазване, трудова медицина
Загора Истейт ЕООД - отдаване под наем на собствени недвижими имоти
“Загора Енерджи” ЕООД – търговия с електроенергия
Загора Сити ЕАД – хотелиерство и ресторантьорство
“Строителна компания Загора” ЕАД - Производство и продажба на бетон и бетонни елементи, строителство
“Наталия” АД – производство и търговия на трикотажни изделия
“Охранителна компания Загора” ЕООД – извършване на охранителна дейност
"КХС Загора" АД е дружество, създадено в съдружие между "Холдинг Загора" ООД и немския лидер в пълненето и опаковането на оборудване за напитки, хранителни и нехранителни стоки – KHS GmbH
"Загора Мобил" ЕООД – транспортна дейност и сервизно обслужване на МПС, превози на товари и търговия с горива

ЗА НАС

"Холдинг Загора" ООД, Стара Загора, е Холдингово дружество, създадено на 14 Ноември 2000 г. Модерна бизнес структура, изградена и функционираща по европейски стандарт, с висока ефективност на управление на съставните си бизнес единици.

Холдинг Загора АДХолдингът притежава мажоритарни дялове или цялата собственост в най-значимите и структуроопределящи предприятия от икономиката на община Стара Загора. Тясното сътрудничество между тях спомага за успешното развитие на подходяща бизнес среда, повишена конкурентоспособност и реализиране на печеливш растеж на Холдинга.

В дружеството работят близо 2 000 души, като непрекъснато се подобряват социално битовите им условия на труд. Осигурени са безплатна топла храна и ободрителни напитки, медицинско и стоматологично обслужване. Служителите също имат право да ползват почивните бази на Холдинга на преференциални цени.

Дружествата от Холдинга развиват активна дейност в предлагането и реализирането на проекти по оперативни програми на Европейския Съюз. Постигнати са устойчиво висококачествено производство, конкурентноспособност на европейския и световен пазар, а също и щадене на околната среда.

Стратегията на „Холдинг Загора” ООД е съобразена с пазарните тенденции и икономическите условия на международния пазар. Определяща стратегическа цел е оптимално съотношение между високо качество и приемлива цена при постигане  удовлетворяване изискванията на клиентите, които са както български, така  и международни фирми.

Валутни курсове на БНБ