hgzagora-logo

 

 

                 bg   en   de   ru  

 

Загора Мобил ЕООД

mobilОсновната дейност на ''Загора Мобил'' ЕООД е извършване на транспортни услуги –превоз на товари на територията на страната и чужбина.

Загора Мобил ЕООД притежава лиценз за превоз на товари и лиценз за извършване на международни автомобилни превози. Търговската дейност е продажба на едро и дребно на гориво и смазочни материали в търговския обект „Бензиностанция Загора”.

Ръководството прилага стратегия за успешен бизнес, която се изразява в привличане на нови клиенти, поддържане на висока технологична дисциплина, поддържане на лоялна политика с конкурентите, създаване на нови контакти с фирми от транспортния бизнес, задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите, запознаване със законите и наредбите в сферата на транспорта.

За водещ фактор във фирмената си политика Дружеството определя управлението на човешките ресурси и приобщаването на работниците и служителите към поставените цели на организацията. Да се инвестира в хората е основен принцип в управленската политика на дружеството.

Определена е система на заплащане, която е обвързана с резултатите от дейността.

Дружеството успешно защитава получения сертификат по качество ISO 9001:2008

Гаранция за ефективността на работата, освен съвременното техническо и технологично оборудване, са натрупаните опит и знания, максимална ангажираност и добрата координация на високо квалифицирания персонал.

Преобладаващата част от персонала има значителен трудов стаж в дружеството.

Ръководният персонал е с висока квалификация и опит.

Създадени са условия за повишаване на квалификацията и развитие на възможностите за постигане на по-добри резултати.